เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ – สายการผลิตสุรา (จ.หนองคาย)

817

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)

• ดำเนินการและพัฒนาปรับปรุงงานด้านควบคุมคุณภาพ วิจัยและพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา งานด้านระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และสิ่งแวดล้อม ต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ

• ดำเนินการการศึกษา ทดลองทางวิทยาศาสตร์ และดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบการผลิต ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการในระบบต่างๆดังกล่าว

• จัดทำ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านควบคุมคุณภาพ วิจัยและพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา งานด้านระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งทำการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงแก้ไข

• รายงานผลการปฏิบัติงานงานด้านควบคุมคุณภาพ วิจัยและพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา งานด้านระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งทำการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงแก้ไข

สมัครงานได้ที่นี่