เลือก สว.ขอนแก่น เสร็จสิ้นแล้ว อดีต สว.-นักการเมือง-นักปกครองชื่อดัง สอบผ่าน

77

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศูนยประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นหรือไคซ์ สถานที่ที่ กกต.ขอนแก่น ได้กำหนดให้เป็นสถานที่เลือก สว.ระดับจังหวัด พร้อมกันกับจังหวัดต่างๆทั่วทั้งประเทศ ภายหลังจากรอบเช้าได้มีการเลือกผู้สมัคร จ่กทั้งหมด 20 กลุ่มสาขาให้เหลือกลุ่มละ 5 คน เจ้าหน้าที่กกต.ไประกาศให้ตัวแทนผู้สมัครของแต่ละกลุ่ม มาทำการจับสลากเพื่อแบ่งสาย จำนวน 4 สาย คือสาย ก. ข. ค. และ ง. จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ จัดพิมพ์เอกสารการแนะนำตัวของผู้สมัคร (สว.อ.3) ที่ผ่านการเลือกในรอบแรกเพื่อใช้ประกอบการเลือกในรอบที่ 2 ของแต่ละกลุ่มให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกในรอบที่สองหรือรอบไขว้  

        โดยในการเลือกรอบที่สองหรือรอบไขว้นั้น เลือกได้ 1 คนเท่านั้น และคัดเลือกผู้ที่ผ่านรอบระดับจังหวัดให้เหลือกลุ่มละ 2 คน  โดย ใช้เวลาในการลงคะแนนเลือกประมาณ 15 นาที ก็เสร็จสิ้นกระบวนการเลือก และเข้าสู่ขั้นตอนการนับคะแนนพร้อมกันทั้ง 20 กลุ่ม ซึ่งในการนับคะแนนนั้น มีการทักท้วงการนับคะแนนในกลุ่ม ง เนื่องจากมีบัตรลงคะแนนที่เจาะจงเพียงกลุ่มแต่ไม่ลงเบอร์เลือก แต่สุดท้าย กกต.พิจารณาและวินิจฉัยให้ผ่านและอ่านบัตรลงคะแนนเป็นบัตรดี ผู้สมัครทุกคนพอใจและไม่มีการทักท้วง