แจก ต้นกล้ายางนา เชื้อเห็ดเผาะยโสธร ปลูกปีละ 1 แสนต้น

859

นายสมศักดิ์ ทวินันท์ หัวหน้าพัฒนาโครงการพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ในพื้นที่โครงการฯมีพันธุ์ไม้นานาชนิดแจกจ่ายให้กับประชาชน และต้นยางนาผสมเชื้อเห็ดเผาะเป็นพันธุ์ไม้ที่ประชาชนนิยมปลูกกัน โดยเฉพาะชาวจังหวัดยโสธร โดยในแต่ละปีทางโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะทำกล้าต้นยางนาไว้เป็นจำนวนมากเนื่องจากประชาชนจังหวัดโสธรนิยมปลูกกัน เพราะในต้นยางนาเราได้ใส่เชื้อเผาะลงไปด้วย จึงทำให้ความต้องการที่จะปลูกยางนาของประชาชนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี และในปัจจุบันเราสามารถแจกจ่ายกล้ายางนาให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดยโสธรได้ปีละ 1 แสนต้นเท่านั้น คนละ 200 ต้น โดยแจกฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนต่างจังหวัดคนละ 50 ต้นเท่านั้น

สำหรับต้นยางนาเชื้อเห็ดเผาะในขั้นตอนแรก เราได้นำหมากยางนามากล้ามาหว่านที่แปลงเมื่อต้นยางนาเกิดเป็นต้นเล็กๆ ก็แยกมาใส่ถุงเมื่อต้นยางนา มีความแข็งแรงแล้ว เราก็นำน้ำเชื้อเห็ดเผาะ มาหยอดใส่ถุงต้นยางนาในแต่ละต้น เพื่อที่จะให้เชื้อเห็ดขยายไปในดินที่ต้นกล้ายางนาเมื่อครบ 1 ปี เราก็สามารถแจกจ่ายให้กับประชาชนได้นำไปปลูก สำหรับต้นกล้ายางนาเมื่อประชาชนนำไปปลูกแล้ว 3 ฝน หรือ 3 ปีที่ต้นยางนาก็จะเกิดเห็ดเผาะสามารถเก็บไปรับประทานและจำหน่ายได้ ดังนั้นต้นยางนาจึงเป็นที่ต้องการของประชาชนชาวจังหวัดยโสธรเป็นจำนวนมากในแต่ละปี

Mr. Somsak Twinan, Head of the Nong Unung area project development due to the royal initiative Ban Kham Nam Sang, Kho Nuea Subdistrict, Mueang Yasothon District, Yasothon Province revealed that in the project area there are many kinds of plants distributed to the people. And rubber trees mixed with puffball fungi are the most popular types of plants that people planted Especially the people of Yasothon Province Each year, the Nong Unung area development project is due to the royal initiative. Will produce a large number of rubber tree seedlings because of the popular Sothon people planted Because in the rubber tree we have also put the leaven in As a result, the demand for planting rubber fields increases each year. And at present, we can distribute the saplings to people in Yasothon province only 1 hundred thousand trees a year, 200 trees per person, free of charge, and 50 trees for each province only.

For the puffed mushroom resin in the first step We have brought the yang-na-gum to plant and sow the plots when the rubber-na-sap tree has a small tree formation. Separated into a bag on the rubber tree Already strong We then bring the semen, puffballs. Drop into a bag of rubber fields in each tree In order to allow the mushroom culture to spread in the soil at the rubber tree seedlings at the end of one year, we can distribute it to the people to plant. For rubber-Na seedlings, when the people planted it for 3 rains or 3 years at the Yang Na plant, the puffballs could be harvested, eaten and sold. Therefore, the Yang Na tree is needed by many people of Yasothon province each year.