แม็คโครสาขาหนองคาย เปิดรับ หัวหน้าส่วนสินค้าอุปโภคบริโภค,พนักงานจัดเรียง

743

เปิดรับ 2 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งดังนี้หัวหน้าแผนกสินค้าอุปโภคบริโภคลักษณะงาน : ดูแลรับผิดชอบช่วยงานของหัวหน้าส่วนในการจัดการแผนก ในเรื่องการบรรลุยอดขาย, การควบคุมสต็อกสินค้า, การลดยอดสูญเสียและการสูญหาย, รักษาและปรับปรุงการจัดเรียงสินค้า, สร้างมาตรฐานในการให้บริการลูกค้าและจัดการเรื่องประสิทธิผลในการทำงานของพนักงาน ในแผนกพนักงานจัดเรียงสินค้าลักษณะงาน : รับผิดชอบหน้าร้านให้มีสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย ตรวจสอบป้ายร้านค้าให้มีความถูกต้อง รับสินค้าร่วมกับแผนก GR รวมถึงการจัดเก็บสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน ตรวจสอบสินค้าใน Stock เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการในการสั่งสินค้าให้มีความถูกต้อง และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครทาง JobThai