แหล่งโบราณคดีบ้านกู่จาน ยโสธร

273

แหล่งโบราณคดีบ้านกู่จาน ยโสธร อยู่ในเขตตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว มีหลักฐานทางโบรารคดีกระจายอยู่ในพื้นที่ ๓ บริเวณด้วยกันคือ
บริเวณดงปู่ตา อยู่ทางด้านทิศเหนือของบ้านกู่จาน พบใบเสมาจำนวน ๑๐ ใบ ทำจากหินทรายแดง รูปทรงด้านบนคล้ายกลีบดอกบัว บริเวณกึ่งกลางใบสลักลวดลายเป็นสันนูน และลายยอดสถูปเทินเหนือหม้อน้ำปูรณฆฏะที่มีความหมายแทนองค์สถูป ใบเสมาเหล่านี้ปักอยู่ในลักษณะเดิมทั้งหมด และยังพบใบเสมารูปแปดเหลี่ยมอีก ๑ ใบ ทำด้วยศิลาแลง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๘๐ เซ็นติเมตร สูง ๑ เมตรเศษ
บริเวณดอนกู่ มีศาสนสถานที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเขมร ลักษณะเป็นปราสาทก่อด้วยศิลาแลงและอิฐ สร้างขึ้นประมาณ พุทธศตวรรษที่ ๑๗ – ๑๘ สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ แผนผังอาคารประกอบด้วยปราสาทประธาน บรรณาลัย และสระน้ำ ปัจจุบันตัวปราสาทเหลือเพียงอิฐรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้างด้านละ ๗ เมตร ด้านตะวันออกของปราสาทเป็นบรรณาลัยก่อด้วยศิลาแลง สระน้ำอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาท เป็นสระรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส บริเวณตัวปราสาทมีแท่นฐานทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สันนิษฐานว่าเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพ ๓ องค์ ที่เรียกว่า รัตนตรัยมหายาน ประกอบด้วยพระพุทธรูปปางนาคปรกอยู่ตรงกลาง พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และนางปรัชญาปารมิตาขนาบอยู่สองข้าง
ลักษณะแผนผังอาคารคล้ายองค์ประกอบศาสนสถานที่เรียกว่า อโรคยาศาล หรือโรงพยาบาล ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ให้สร้างขึ้น ณ สถานที่ต่าง ๆ จำนวน ๑๐๒ แห่ง ใช้สำหรับเป็นสถานพยาบาลประชาชนที่เจ็บป่วย มีพบอยู่ทั่วไปในเขมร และไทย
วัดกู่จาน เมื่อประมาณ ๒๐๐ ปีมาแล้ว มีชาวลาวอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านกู่จาน ห่างจากองค์พระธาตุไปทางทิศตะวันตก ได้บูรณะพระธาตุเก่าที่มีอยู่เดิมตลอดมา องค์พระธาตุเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบอีสาน (ล้านช้าง) คือมีส่วนยอดธาตุเป็นทรงบัวเหลี่ยม ฐานพระธาตุต่ำลักษณะเป็นฐานบัว ประกอบด้วยบัวคว่ำบัวหงายเตี้ย ๆ ส่วนท้องไม้มีลูกแก้วอกไก่คั่นกลาง องค์เรือนธาตุค่อนข้างสูงไม่มีลวดลาย ส่วนยอดธาตุเป็นทรงบัวเหลี่ยมซ้อนทับกันสองชั้น มีกลีบบัวประดับส่วนโคนของพุ่มบัวเหลี่ยม ยอดบนสุดประดับด้วยฉัตร

ที่อยู่ บ้านงิ้ว ตำบล/แขวงกู่จาน อำเภอ/เขตคำเขื่อนแก้ว ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110

Ban Gu Chan Archaeological Site
In the district of Gu Chan Kham Khuean Kaeo District There are evidence of the case, scattered in 3 areas.
Dong Pu Ta area On the north side of Ban Gu Chan Found 10 leaves made from red sandstone. The top shape resembles the petals of a lotus flower. In the center of the leaf is engraved with a relief pattern. And the pattern of the top of the stupa, the top of the pot, which is meaningful instead of the stupa These leaves are all embroidered in the same way. And also found another octagonal leaf made of laterite Approximately 80 centimeters in diameter and 1 meter high.
The Don Ku area has religious places influenced by Khmer culture. It is a castle made of laterite and bricks. Built approximately 17th – 18th century Buddhist era, the reign of King Jayavarman, the seventh building plan consists of the castle, the president of the library and the pond.At present, the castle remains only a square brick, 7 meters wide on each side, the east side of the castle is a theme. Laterite The pond is on the northeast side of the castle. It’s a square vowel. The area of ​​the castle has a rectangular pedestal. It is assumed that the three idols called Mahayana Jewels are enshrined. Consisting of a Buddha image with a Naga in the middle Bodhisattva Avalokitesvara And Mrs. Parita Parmita flanked on both sides
The layout of the building resembles the elements of a religious place, called a disease, medicine, court or hospital. The seventh Jayavarman was to be built at 102 different places to be used as a medical facility for the sick people. It is found everywhere in Khmer and Thailand.
Wat Ku Chan. About 200 years ago, Lao people settled in Ban Gu Chan. Away from Phra That to the west Has restored the old relics that have always existed Phra That is square in shape It has the style of Isan architecture (Lan Xang), that is, the top of the elements is a lotus shape. The base of Phra That Low looks like a lotus base. It consists of a low inverted lotus lotus and a wooden belly with a chicken breast in the middle. The Ruean That Buddha image is quite tall without a pattern. The top of elements is a lotus shape overlapping two layers. With lotus petals adorned the base of the lotus bush The top is decorated with a tiered tier.

Address Baan Ngew Subdistrict / Ku Chan Sub-District Amphur / Khuean Kaeo District, Ku Chan Subdistrict, Kam Khuean Kaew District, Yasothon Province 35110

Comments

comments