“โนนเขวาโมเดล” ปลูกผักปลอดสารพิษ ส่งขายโลตัสทั่วอีสาน

207

ที่บ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นประธานในพิธีเปิดโรงคัดบรรจุพืชผักผลไม้สด (Packing House) จ.ขอนแก่น ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับเทสโก้โลตัส จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการตลาดนำการผลิตและการทำเกษตรแปลงใหญ่ โดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมรับมอบโรงคัดบรรจุพืชผักผลไม้ดังกล่าว เป็นจำนวนมาก

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าการขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิต เป็นสิ่งที่รัฐบาลและก.เกษตรฯ ได้เน้นย้ำและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยนำแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบของประชารัฐ มาใช้ในทุกพื้นที่ ซึ่ง บ.โนนเขวา หรือที่เราเรียกว่า โนนเขวาโมเดล แห่งนี้ เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ และธุรกิจเอกชน มีการจับคู่ภาคการผลิตของเกษตรกรที่เป็นไปตามความต้องการของตลาด โดยมีเทสโก้โลตัส มาทำการรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรโดยตรงจากกลุ่มเกษตรกรของชุมชนแห่งนี้มากถึงสัปดาห์ละ 11.6 ตัน

การดำเนินงานว่าด้วยเกษตรแปลงใหญ่ และตลาดนำการผลิต ที่ขอนแก่นวันนี้ ชุมชนโดนเขวาเป็นต้นแบบสำคัญและดำเนินงานที่ชัดเจน โดยรับซื้อผักจากเกษตรกรตั้งแต่เดือนมี.ค.ที่ผ่านมา ในผัก 9 ชนิด กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนเขวา ที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 110 ราย มีพื้นที่สำหรับปลูกผักทั้งหมด 450 ไร่ โดยผักที่ปลูกนั้นจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและได้รับการการันตี ว่าเป็นเกษตรกรภายใต้มาตรฐาน GAP

Comments

comments