โรงรับจำนำ หนองคาย สำรองเงิน 130 ล้าน พร้อมบริการผู้ปกครอง

148

นายบุญเรือง สัตถาผล ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย เผยว่า ตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบกับประชาชนในทุกอาชีพ ได้รับความเดือดร้อน ต้องหันหน้าพึ่งโรงรับจำนำโดยทยอยนำเอาทรัพย์ มาวางจำนำกับทางโรงจำนำอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นทองคำ รองลงมา คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตร เช่น โทรทัศน์ พัดลม จักรเย็บผ้าไฟฟ้า และเครื่องตัดหญ้า รวมทั้ง เครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆ เพื่อที่จะนำเงินไปใช้จ่าย ในครอบครอบครัว ทั้งจำนำเวลาสั้นๆ และแบบยาวๆ คาดว่า ในช่วงก่อนการเปิดภาคเรียน จะคึกคักมากขึ้น เนื่องจากจะต้องนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายให้กับบุตรหลานในช่วงเปิดเรียน โดยสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหนองคาย ได้เตรียมเงินทุนสำรอง ไว้ กว่า 130 ล้านบาท ให้บริการประชาชนเชื่อว่าเพียงพอ สำหรับมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และช่วงที่กำลังจะมีการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 สถานธนานุบาลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีนโยบายให้สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหนองคาย ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ต้องเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพที่สูง สำหรับใช้จ่ายในเรื่องอุปกรณ์การเรียน และค่าเทอม ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2565 ดังนี้ เงินต้นไม่เกิน 5000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 5000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน สำหรับผู้ที่มาใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565 ให้คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน เงินต้นไม่เกิน 5000 บาท หากเงินต้นเกินกว่า 5000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหนองคาย เปิดให้บริการทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

Mr. Boonruang Satthaphon, Nong Khai Municipal Pension Manager, Nai Mueang Subdistrict, Mueang Nong Khai District, Nong Khai Province, revealed that since the epidemic of the Covid-19 virus affect people in all professions suffered have to turn to rely on the pawnshop by gradually taking the assets to place a pawn with the pawn shop continuously Most of them, over 90 percent, are gold, followed by electrical appliances and agricultural tools such as televisions, fans, and electric sewing machines. and lawn mowers as well as various household appliances in order to spend money in family Both short-term and long-term pledges are expected in the period before the opening of the semester. will be more bustling Because the money must be used to pay for the expenses of the children during the school period. by the Nong Khai Municipality Pension has prepared a reserve fund of more than 130 million baht to serve the public believes that it is sufficient For measures to help people in the epidemic situation of the Covid-19 virus and during the opening of the semester of the academic year 2022, the local government pension Department of Local Administration has a policy for the Nong Khai Municipality Pension cut interest rates In order to alleviate the burden of parents who are faced with the problem of high cost of living For spending on school supplies and semester fees between May 1 and June 30, 2022 as follows: Principal not over 5000 baht, interest rate is 0.25% per month, principal over 5000 baht, interest rate is charged. 1% per month. For those who use the service from July 1 to December 31, 2022, the interest rate is 0.50% per month, the principal is not more than 5000 baht. If the principal is more than 5000 baht, the rate is 1 percent interest per month Nong Khai Municipality Pension Open for service every government day from 8:00 a.m. to 4:00 p.m.