ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนชาวกูยบ้านกู่

500

ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นชุมชนแห่งการพัฒนา และเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านกู่เป็นหมู่บ้านที่มีการก่อตั้งมาช้านานเป็นระยะเวลาประมาณเกือบสามร้อยกว่าปี จากการบอกเล่าของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ได้อพยพมาจากบ้านอาเลา ไม่ทราบแน่ชัดว่ามาจากอำเภออะไร ผู้ที่อพยพมาก่อตั้งเป็นคนแรกคือ “ตาโก” เนื่องจากทำเลของหมู่บ้านอยู่ติดสระน้ำหรือสระกู่ พื้นที่เป็นเนินสูง สภาพรอบหมู่บ้านมีเนินดินคล้ายกำแพงกั้นเรียกว่า “คูเมือง” เหมาะแก่การตั้งรกรากที่อยู่อาศัย สภาพภายในหมู่บ้านการปลูกสร้างบ้านหรือ ที่อยู่อาศัยจะปลูกลักษณะติดกันเหมือนเป็นการเกาะกลุ่มกันอยู่ บ้านแต่ละหลัง หลังคาบ้านแทบจะซ้อนกัน ทางเดินแต่ละซอยกว้างแค่เกวียนผ่านเข้าออกได้ หรือให้วัวควายเดินเข้าคอกได้ก็พอ ซึ่งคนโบราณมักจะทำคอกวัวคอกควายไว้ใต้ถุนบ้านและเนินดินที่คล้ายกำแพงหมู่บ้านจะอยู่รอบนอก การทำนาแต่ก่อนนั้นต้องใช้ควายไถและได้ขี้ควายใช้เป็นปุ๋ยคอกอย่างดีไปใส่นาข้าว ชาวกูยบ้านกู่ทุกหลังคาเรือนจึงต้องมีควายไว้ใช้งาน “ตาโก” เป็นคนกลุ่มแรกที่ตั้งรกรากและสืบทอดลูกหลานมาจน ถึงปัจจุบัน และมีวัดบ้านกู่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

Ban Kui community a learning community a community of development and is a community of cultural tourism Ban Ku is a village that has been established for nearly three hundred years. from the stories of the elderly in the village The Kui community of Ban Ku has migrated from Ban Alau. I don’t know exactly what district it came from. The first immigrant founder was “Tako” because the location of the village is next to a pond or pond. hilly area Surrounding the village, there is a mound like a wall called a “moat”, suitable for setting up a dwelling. Conditions within the village, building a house or The habitats are planted next to each other as if they were grouped together. each house The roofs of the houses are almost stacked together. Each alley is as wide as a wagon to pass through. Or let the cattle walk into the stall is enough. In which the ancient people often made cattle stables under the base of the house and the mound that resembles the village wall is on the periphery. Farming in the past had to be plowed by buffalo, and buffalo dung was used as a good manure for paddy fields. Ban Kui people in every household must have a buffalo for their use. “Tako” is the first group to settle and inherit their descendants until the present and has Ban Ku Temple as a place to hold the mind.