ภูทอก บึงกาฬ

812

ภูทอก เป็นภูเขาหินทรายที่มีวัดเจิยาคีรีวิหาร ตั้งอยู่เชิงเขา โดยมีพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว ภูทอก มี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนที่นักแสวงบุญและ นักท่องเที่ยวทั่วไป สามารถชมได้คือ ภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก

จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก ใช้เพียงแรงงานคนสร้าง บันไดเวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็มจากชั้น 1-7 จะมีบันไดไม้ให้เดินแบบ ตรงทอดยาวจนถึงจุดสูงสุดของ ยอดภูทอก และตั้งแต่ชั้นที่ 3 เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียน รอบเขาซึ่งจะได้เห็น มุมมองที่แตกต่างไปเรื่อย ๆ บันไดที่ทอดขึ้น สู่ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมที่น้อมนำ สัตบุรุษ ให้พ้นโลกแห่งโลกียะ สู่โลกแห่ง โลกุตระหรือโลกแห่ง การหลุดพ้นด้วย ความเพียรพยายามและมุ่งมั่น และมองเห็นความสวยงามของภูมิประเทศเบื้องล่างได้ไกลถึงเทือกเขาในเขตจังหวัด นครพนม ลักษณะเด่นสะพานไม้และบันไดชื่นชมทัศนียภาพรอบๆ ภูทอกแบบ 360 องศา มีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็ม จากชั้น 1 – ชั้นที่ 7 จะมีบันไดไม้ให้เดินแบบตรงทอดยาวจนถึงจุดสูงสุดของยอดภูทอก และตั้งแต่ชั้นที่ 3 เป็นต้นไปสามารถเดินชมแบบสะพานเวียนรอบภูเขาได้ ประวัติภูทอกในภาษาอีสานแปลว่าภูเขาที่โดดเดี่ยว เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาคีรีวิหารภูทอกมี 2 ลูก คือ ภูทอกใหญ่และภูทอกน้อย นักแสวงบุญและนักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถชมได้ คือ ภูทอกน้อย ในอดีตอาณาบริเวณนี้เคยเป็นป่าทึบ มีสัตว์อาศัยอยู่มากมาย ต่อมาพระอาจารย์จวน-กุลเชฏโฐ ได้เริ่มเข้ามาจัดตั้งเป็นแหล่งบำเพ็ญเพียร เพื่อให้ศาสนิกชนปฏิบัติธรรม เนื่องจากเป็นสถานที่เงียบสงบในเวลาต่อมา พระอาจารย์จวนละสังขาร จึงได้เริ่มจัดสร้างสะพานและบันได ได้ชื่นชมทัศนียภาพรอบๆ ภูเขา

Phu Thok is a sandstone mountain with Wat Chaya Khiri Viharn. Located at the foot of the mountain with Phra Ajarn Juan Kulchetto as the founder In Isan language means The isolated mountain Phu Thok has two children: Phu Thok Yai and Phu Thok Noi. General tourist You can see Phu Thok Noi while Phu Thok Yai is far away. Not yet open to tourists Which is the starting point for walking to the top of Phu Thok The highlight of Phu Thok is Wooden bridges and stairs to see the scenery around Phu Thok, using only man-made workers. Spiral staircase around Phu Thok 360, which has a total of 7 floors, takes up to 5 years to complete. From floors 1-7, there will be wooden stairs to walk. Straight stretches to the highest peak of Phu Thok and from the third level onwards tourists can walk. Circular bridge Around him, which would have seen Different perspectives on the stairs leading up To the summit of Phu Thok is like a path that leads the faithful to the world of Lokiya to the world of the world or the world of Emancipation with Perseverance and determination And see the beauty of the terrain below as far as the mountains in Nakhon Phanom Province. Features wooden bridges and stairs, admiring the 360-degree view around Phu Thok, with a total of 7 floors. Construction takes up to 5 full years from the 1st-floor 7 There will be a straight wooden staircase that extends to the highest point of Phu Thok. And from the third floor onwards, you can walk around in a bridge around the mountain. History of Phu Thok in Isan language means lonely mountain. It is home to Wat Chetiya Khiri Viharn Phu Thok. There are 2 children, Phu Thok Yai and Phu Thok Noi. Pilgrims and general tourists can visit Phu Thok Noi. In the past, this area used to be a dense forest. There are many animals living Later, Phra Ajarn Juan-Kulchetot Has begun to establish as a place of worship In order for the worshipers to practice dharma because it was a quiet place later Phra Ajahn Chantasangkarn Therefore began to construct bridges and stairs To admire the scenery around the mountain