หมู่บ้านทำหมอนขวานผ้าขิดบ้านศรีฐาน ยโสธร

694

หมู่บ้านศรีฐาน หมู่บ้านในเขตตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร รู้จักกันในอีกชื่อหมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน มีขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นอยู่ และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยาวนาน คือการผลิตหมอนขวานผ้าขิด มีการเริ่มต้นมาจากการทำหมอนหนุนซึ่งใช้ในครัวเรือนและใช้ในการแลกเปลี่ยนสิ่งของเช่น แลกข้าว ปลา พริก หอมและกระเทียมแทนการซื้อขายโดยเฉพาะกับหมู่บ้านอื่นต่อมาจึงมีการพัฒนารูปแบบที่หลากหลาย ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือหมอนขวานผ้าขิด ดังนั้นจึงได้เน้นการผลิตและพัฒนาหมอนขวานให้มีรูปแบบสวยงาม ในอดีตจะผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือน ทำบุญถวายพระ ตลอดจนใช้ในงานประเพณีต่าง ๆและเป็นของฝากสำหรับกับญาติพี่น้องต่างถิ่น การนำหมอนขวานผ้าขิดมาเป็นของฝากนี้เองทำให้หมอนขวานบ้านศรีฐานเป็นที่รู้จักของคนนอกชุมชน เมื่อมีความต้องการมากขึ้นจึงมีผลิตเพื่อจำหน่าย ผู้ผลิตคนแรก คือนางธรรมมา สู้สงคราม จากนั้นจึงผลิตหมอนขวานผ้าขิดเพื่อการจำหน่ายจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปจนถึงปัจจุบัน

หมู่บ้านทำหมอนขิดบ้านศรีฐาน ห่างจากตัวเมืองยโสธรประมาณ 20 กิโลเมตร ตามเส้นทางยโสธร-ป่าคิ้ว-อำนาจเจริญ (ทางหลวงหมายเลข 202) ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 18-19 แยกทางขวามือเข้าไปทางลูกรังอีก 3 กิโลเมตร หลังฤดูทำนา ชาวบ้านแทบทุกครัวเรือนมีอาชีพทอผ้าและทำหมอนขิต นักท่องเที่ยวเข้าไปชมและซื้อหมอนขิตไว้เป็นที่ระลึก นับเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่นำรายได้เป็นอันดับสองรองจากการทำนา
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้านศรีฐาน คือ หมอนขวานผ้าขิด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรากฎในคำขวัญของจังหวัดยโสธร และมีประวัติความเป็นมายาวนาน พัฒนารูปแบบการผลิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากหมอนขวานแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างเช่น ที่นอนพับ ที่นอนระนาด หมอนกระดูก หมอนรองคอ หมอนผลไม้ เบาะรองนั่ง นอกจากการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แล้วยังมีการพัฒนาด้านการตลาด การสร้างเครือข่ายการตลาด บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีการจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า OTOP เมืองทองธานี และสถานที่สำคัญอีกหลายแห่ง ทำให้ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมอนขิดมีมูลค่าสูงขึ้นทุกปี

ที่อยู่ บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150

Sri Than Village A village in Si Than Subdistrict, Pa Tio District, Yasothon Province, also known as Ban Si Than Village Pillow Making. There are traditions and lives And the inheritance of local wisdom for a long time Is the production of Khit pillow, Khit fabric It started with the making of bolster, which was used in the household and used to exchange items such as rice, fish, chili, onion and garlic instead of trading, especially with other villages. The most popular pillow is Khit fabric. Therefore, we have focused on manufacturing and developing a beautiful patterned pillow. In the past, it was produced for household use, making merit for monks, as well as for use in various traditions. And as a souvenir for foreign relatives Bringing this Khit wood pillow as a souvenir makes Baan Srithan wood pillow well known by people outside the community. When there was more demand, it was produced for sale.The first manufacturer, Nang Tham, came to fight the war, and then produced the Khit pillowcase for distribution until it was known by the general public until now

Khit pillow making village, Ban Sri Than 20 kilometers away from the town of Yasothon along the Yasothon-Pa Kow-Amnat Charoen route (Highway 202) between the miles of 18-19, turn right into the gravel for another 3 kilometers after the farming season, almost every family has a weaving and pillow-making career. Tourists visit and buy a pillow as a souvenir. It is the second largest household industry in income after farming.
The famous product of Si Than Village is the pillow wood Khit cloth. It is a product that appears in the slogan of Yasothon Province. And has a long history Continuous production model development Besides wood pillow, there are also many products such as folding mattress, xylophone mattress, orthopedic pillow, neck pillow, fruit pillow, seat cushion. Building a network of packaging marketing as well as improving product quality. Request community product certification Industrial product standards There is an exhibition and distribution of OTOP products, Muang Thong Thani and many other important places. As a result, the sales of pillow Khit products are higher every year.

Address Baan Sri Than, Tambon Si Than, Amphoe Pa Tio, Yasothon 35150, Srithan Subdistrict, Pa Tio District, Yasothon Province 35150