เขตพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง

727

บึงโขงหลง เป็นเขตพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (Ramsar Site) ลำดับที่ 1,098 ของโลก และเป็นแห่งที่ 2ของประเทศไทย และมีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 11 ของประเทศ มีพื้นที่ 13,800 ไร่ มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชพันธุ์ สัตว์ป่า และเป็นจุดดูนกอพยพมาหนีความหนาวเย็นจากไซบีเรียและจีน จากการศึกษาพบพืชน้ำอย่างน้อย 75 ชนิด ชนิดพันธุ์พืชบก 256 ชนิด พันธุ์ปลา 64 ชนิด นก 27 ชนิด จนได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง นอกเหนือจากความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวแล้ว ยังมีตำนาน ความเชื่อเกี่ยวพญานาค โดยเฉพาะเรื่องราวของ “ปู่อือลือ” พญานาคต้องคำสาปที่เฝ้าบึงโขงหลง รวมทั้งตำนานของภูลังกา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงกับบึงโขงหลง ในเขตจังหวัดนครพนม เป็นเรื่องราวท้องถิ่น ที่นำมาร้อยเรียงจนกลายเป็นเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวบึงโขงหลง

The Mekong Long Lake is the world’s 1,098th Ramsar Site and is the place where 2 of Thailand And is the largest number 11 in the country with an area of ​​13,800 rai, is fertile. And there is biodiversity in plants, wildlife and a spot for migrating birds to escape the cold from Siberia and China The study found at least 75 species of aquatic plants, 256 species of land plant, 64 species of fish, 27 species of birds until it was declared a non-hunting area in the Mekong Long Lake. In addition to such abundance, there are myths and beliefs about the serpent. Especially the story of “Pu U Lu”, the cursed serpent who guarded Bueng Khong Long Including the legend of Phu Langka Which is a tourist attraction close to Bueng Khong Long In the province of Nakhon Phanom It’s a local story Which has been arranged until it becomes the charm of the Bueng Khong Long tourist attraction