เห็ดเผาะสรรพคุณที่มากกว่าความอร่อยในฤดูฝน

689

เห็ดเผาะ หรือ เห็ดถอบ (hygroscopic earthstar, the barometer earthstar, หรือ the false earthstar) เป็นเห็ดราชนิดหนึ่งในวงศ์ Diplocystaceae เมื่ออ่อนและดอกยังไม่เปิดมีลักษณะคล้ายเห็ดราในหมวด Basidiomycota กล่าวคือเป็นลูกกลม เมื่อโตขึ้นดอกเห็ดมีลักษณะเป็นรูปดาวซึ่งเป็นผลมาจากเนื้อเยื่อชันนอกของสปอโรคาร์ปแตกออก เห็ดเผาะเป็นเห็ดชนิดไมคอไรซาที่เติบโตร่วมกับต้นไม้หลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินร่วนปนทราย

เห็ดเผาะมีการกระจายพันธุ์ทั่วโลกในเขตอบอุ่นและเขตร้อน ชื่อสามัญ hygroscopic earthstar มาจากมันมีคุณสมบัติไฮโกรสโคปิก (ดูดซับน้ำ) เห็ดจะเปิดดอกวงนอกเผยถุงสปอร์เมื่อมีความชื้นเพิ่มขึ้นและปิดอีกครั้งเมื่อแห้ง ดอกวงนอกจะแตกแบบไม่สม่ำเสมอที่ผิว ขณะที่ถุงสปอร์เป็นสีน้ำตาลอ่อนมีรอยฉีกยาวบริเวณด้านบน เกลบา (gleba) เริ่มแรกมีสีขาวและกลายเป็นสีน้ำตาลและเป็นผงเมื่อสปอร์เจริญเต็มที่ สปอร์มีสีน้ำตาลแดง เกือบกลม มีปุ่มเล็กๆ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5–11 ไมโครเมตร

แม้ว่าจะมีลักษณะภายนอกคล้ายกัน แต่เห็ดเผาะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเห็ดราในสกุล Geastrum ถึงในอดีตจะมีการจัดอนุกรมวิธานไว้ในสกุลนี้ก็ตาม เห็ดชนิดนี้ได้รับการจัดจำแนกครั้งแรกโดยคร้สติน เฮนดริก เพอร์ซูน (Christiaan Hendrik Persoon) ในปี ค.ศ. 1801 เป็น Geastrum hygrometricus ในปี ค.ศ. 1885 แอนดรูว์ พี. เมอร์แกน (Andrew P. Morgan) เสนอว่าเห็นชนิดนี้มีความแตกต่างทางลักษณะในระดับที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น จึงควรแยกออกเป็นสกุลใหญ่ Astraeus แต่ความเห็นนี้กลับไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ประชากรเห็ดในเอเชียที่แต่เดิมจำแนกเป็นเห็ดเผาะ (A. hygrometricus) ได้รับการจัดจำแนกใหม่ในช่วงทศวรรษที่ 20 จากการจำแนกตามวิวัฒนาการชาติพันธุ์เห็ดในสกุล Astraeus ประกอบด้วย เห็ดเผาะฝ้าย (A. asiaticus) และเห็ดเผาะหนัง (A. odoratus)

สรรพคุณและประโยชน์ของเห็ดเผาะ
– ช่วยในการบำรุงร่างกายให้ร่างกายแข็งแรง
– ช่วยรักษาอาการช้ำใน
– ช่วยป้องกันโรควัณโรค
– ช่วยป้องกันและยับยั้งการเกิดของเซลล์มะเร็งได้ดี
– ช่วยในการสมานแผลและผิวให้เรียบเนียน
– ช่วยในการลดอาการบวมหรืออักเสบ
– ช่วยแก้อาการร้อนใน และแก้ไข้
– ช่วยให้เลือดแข็งตัวได้เร็ว หยุดไหลได้ง่ายขึ้น
– ช่วยบรรเทาอาการคันตามนิ้วมือหรือนิ้วเท้า

ข้อควรระวัง : มีเห็ดที่มีพิษ ลักษณะคล้ายคลึงกับเห็ดเผาะ คือ เห็ดไข่หงส์ เมื่อรับประทานแล้วจะเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน

Mushrooms or mushrooms (hygroscopic earthstar, the barometer earthstar, or the false earthstar) is a type of fungus in the family. Diplocystaceae When young and the flowers have not yet opened, they look like fungi in the category. Basidiomycota that is, a sphere As they grow, the scallop has a star-shaped appearance as a result of the sporocarp’s outer sheath being ruptured. A mycorrhizal mushroom is a mycorrhizal that grows together with many types of trees. especially in sandy loam

The mushroom is distributed throughout the world in temperate and tropical regions. Its common name hygroscopic earthstar derives from its hygroscopic (water-absorbing) properties. The mushroom opens its outer ring, exposing its spores with increased humidity and close again when dry The outer flower is unevenly broken on the surface. While the spore sac is light brown with a long tear at the top, the gleba is initially white and turns brown and powdery as the spores mature. The spores are reddish-brown, almost spherical, with small knobs, 7.5–11 µm in diameter.

Although they are similar in appearance But the scallops are not related to the fungi of the genus Geastrum, although in the past they were taxonomically classified into this genus. This mushroom was first classified by Christiaan Hendrik Persoon in 1801 as Geastrum hygrometricus in 1885, Andrew. Andrew P. Morgan suggests that these species differ in characteristics to the extent that they cannot be seen with the naked eye. Therefore, it should be split into a large genus Astraeus, but this opinion is not widely accepted. The Asian mushroom population originally classified as A. hygrometricus was reclassified in the 20s by ethnographic classification. Mushrooms in the genus Astraeus include Astraeus (A. asiaticus) and Astraeus. (A. odoratus)

Properties and benefits of roasted mushrooms
– Helps to nourish the body to be healthy

 • Helps treat bruising in
 • Helps prevent tuberculosis
  – Helps prevent and inhibit the occurrence of cancer cells as well
  – Helps to heal wounds and smooth skin
  – Helps to reduce swelling or inflammation
 • Helps relieve heat in and fever
 • Helps blood to clot faster Easier to stop flowing
  – Helps relieve itching in the fingers or toes

Caution: Contains poisonous mushrooms. The characteristics are similar to the poached mushrooms, which are the swan eggs. When eaten, they will cause nausea and vomiting.